RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest PrestaGuru

2) w przypadku, gdy między Państwem i PrestaGuru została zawarta umowa o świadczenie usług przez PrestaGuru („Umowa Najmu”), Państwa dane osobowe są przetwarzane przez PrestaGuru w celu:
(a) realizacji Umowy . Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6. ust. 1 pkt. b) RODO i nie wymaga Państwa zgody.
(b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów PrestaGuru, do których w szczególności należą: (i) przekazywanie Państwu informacji handlowych, promocyjnych lub marketingowych dotyczących usług świadczonych przez PrestaGuru, (ii) tworzenie zestawień, analiz lub statystyk. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6. ust. 1 pkt. f) RODO i nie wymaga Państwa zgody;

3) w przypadku, gdy między Państwem i PrestaGuru nie została zawarta Umowa, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez PrestaGuru w celu:
(a) podjęcia na Państwa życzenie działań przed zawarciem takiej Umowy. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6. ust. 1 pkt. b) RODO i nie wymaga Państwa zgody;
(b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów PrestaGuru, do których w szczególności należą: (i) przekazywanie Państwu informacji handlowych, promocyjnych lub marketingowych dotyczących usług świadczonych przez PrestaGuru, (ii) tworzenie zestawień, analiz lub statystyk. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6. ust. 1 pkt. f) RODO i nie wymaga Państwa zgody;

4) w sprawach z zakresu ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych można się nami kontaktować wysyłając e-mail na adres: daneosobowe@prestaguru.pl;

5) przetwarzanie Państwa danych osobowych może być powierzone przez PrestaGuru innym podmiotom, z usług których PrestaGuru korzysta w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, w szczególności w zakresie obsługi teleinformatycznej, organizacyjnej, operacyjnej, prawnej, windykacyjnej, księgowej, podatkowej, ubezpieczeniowej;

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

(a) w przypadku zawarcia Umowy – przez okres trwania Umowy , a następnie przez okres, po jakim następuje przedawnienie wynikających z niej roszczeń. Po tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez   do momentu otrzymania od Państwa żądania ich usunięcia;
(b) w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy  – do momentu otrzymania od Państwa żądania usunięcia jego danych;

7) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści ich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych przez PrestaGuru narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych;

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy Najmu lub w celu podjęcia przez PrestaGuru działań przed zawarciem Umowy Najmu. Odmowa podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwi nam również dostarczanie Państwu informacji handlowych, promocyjnych lub marketingowych na temat usług oferowanych przez PrestaGuru;

10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.