Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 

3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych. 

4. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny. 

5. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej. 

6. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.

 

§2. Rejestracja konta w sklepie 

1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta. 

2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami. 

3. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu. 

4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych lub informacji. 

5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych przez Sprzedawcę. 

7. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili. 

8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem. 

9. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła. 

10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list. 

§3. Podstawowe funkcjonalności sklepu 

1. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące podstawowe funkcjonalności Sklepu: udostępnienie wyszukiwarki Towarów, udostępnienie czatu ze Sprzedawcą udostępnienie oferty reklamowej Towaru w mediach społecznościowych, udostępnienie mapy, polecenie zasobów Sklepu, udostępnienie możliwości śledzenia zamówienia. 

2. Aby wyszukać Towary lub Usługi w Sklepie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Sklepu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Sklepu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów. 

3. Aby skorzystać z funkcjonalności czatu ze Sprzedawcą, należy wprowadzić w jego pole żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Sprzedawcy. Jeżeli czat jest w trybie „online”, Sprzedawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, za pośrednictwem funkcjonalności czatu. 

4. Aby skorzystać z funkcjonalności udostępnienia oferty reklamowej Towaru w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze oferty reklamowej Towaru. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych. 

5. Aby skorzystać z funkcjonalności mapy, należy wyświetlić stronę internetową zawierającą mapę. Funkcjonalność umożliwia uzyskanie podglądu lokalizacji siedziby Sprzedawcy. 

6. Aby skorzystać z funkcjonalności polecenia zasobów Sklepu w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze danych zasobów Sklepu. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych. 

7. Aby śledzić zamówienie, należy wprowadzić numer zamówienia w wyszczególniony obszar. Numer zamówienia znajduję się na paragonie oraz w mailu potwierdzającym złożone zamówienie. 

§4. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu 

1. Zamówienia na Towary lub Usługi można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia. 

2. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient wprowadza lub wybiera: informacje rozliczeniowe, informacje o dostawie, zawierające sposób i adres Dostarczenia, metodę płatności. 

3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności. 

4. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu. 

5. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

6. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez Sprzedawcę lub rozpoczęcia realizacji usługi.

7. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu Dostarczenia. 

8. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia: odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia, dokonanie podziału Towarów lub Usług podlegających Dostarczeniu na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia. 

9. Rozpoczęcie realizacji usługi następuje w momencie wpływu środków na konto bankowe Sprzedającego

10. Sprzedawca realizuje Wsparcie techniczne na określony czas od daty sprzedaży zgodnie z ofertą 

11.Czas trwania wsparcia technicznego dla poszczególnych pakietów Pakiet Instalacyjny: podstawowy - czas trwania obsługi technicznej siedem dni, optymalny - czas trwania obsługi technicznej czternaście dni, rozbudowany - czas trwania obsługi technicznej trzydzieści dni Pakiet pomocy technicznej: podstawowy - czas trwania obsługi technicznej trzy dni nie więcej niż 180 minut , optymalny - czas trwania obsługi technicznej siedem dni nie więcej niż 420 minut, rozbudowany - czas trwania obsługi technicznej trzydzieści dni nie więcej niż 720 minut Pakiet szkoleń: podstawowy - czas trwania obsługi technicznej trzy dni nie więcej niż 180 minut , optymalny - czas trwania obsługi technicznej siedem dni nie więcej niż 420 minut, rozbudowany - czas trwania obsługi technicznej trzydzieści dni nie więcej niż 720 minut 

12. Jeżeli nie określono gdzie indziej czasu trwania pomocy technicznej lub ważności zakupionego pakietu, towaru lub usług czas trwania ważności lub pomocy technicznej wynosi maksymalnie trzydzieści dni od daty sprzedaży 

13. Wyżej wymienione terminy rozpoczynają się do daty sprzedaży 

14. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych. 

15. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

16. Usługi oferowane przez Sprzedającego nie zawierają prac graficznych, zmiany elementów wizualnych oraz prac programistycznych. Wyżej wymienione usługi są każdorazowo wyceniane indywidualnie na pisemne życzenie klienta i mogą zostać przyjęte do realizacji w całości części lub nie zostać przyjęte do realizacji bez podania przyczyny  

17. Wszystkie informacje i pliki wykonane dla klienta są przechowywane maksymalnie przez 60 dni od daty zamówienia

 

§5. Zamówienia telefoniczne 

1. Sprzedawca nie umożliwia składania zamówień na zakup Towarów lub Usług drogą telefoniczną. 

§6. Sprzedaż 

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Towarów i usług na odległość. 

2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji. 

4. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. 

5. Ważność pakietów: Pakiet podstawowy 3 dni, Pakiet optymalny 14 dni, Pakiet rozbudowany 30 dni. 

6. Jeżeli nie oznaczono czasu trwania ważności usługi to maksymalny czas wynosi 30 dni. 

7. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę. 

8. Po zakończeniu prac Kupujący zgłasza zauważone błędy w terminie nie dłuższym niż 7 dni po zakończeniu zleconych prac. Po przekroczeniu tego terminu wprowadzone zmiany i poprawki uznaje się za pozbawione wad 

9. Wydanie Towarów i Usług następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta. 

10. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. 

11. Dane klientów które są przechowywane na naszych serwerach są bezpowrotnie kasowane po upływie 90 dni od daty zakończenia prac lub wygaśnięcia pakietu.

12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi. 

13. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. 

14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu. 

15. Pracujemy dni robocze w godzinach od 11-15 

§7. Płatności 

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru. 

2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności. 

3. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru lub Usługi ponosi Klient. 

4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. 

5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta. 

6. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży: gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu, gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika, przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 98 1160 2202 0000 0001 6509 2652 , przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, NIP: 7811733852 oraz REGON: 634509164. 

7. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Towaru lub Usługi. 

8. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności: w chwili wydania Towaru lub Usługi – w przypadku wyboru metody płatności gotówką, w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym, w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności. 

9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku: odstąpienia od umowy przez Konsumenta, rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją, uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 

10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 

11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów lub Usług, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 

§8. Gwarancje 

1. Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora. 

2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Towar lub Usługa nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. 

3. Wraz z Towarem objętym gwarancją, Sprzedawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny. 

4. Gwarancja 12 miesięcy na sklep przy wykupionym dowolnym pakiecie administracyjnym na dwanaście miesięcy 

§9. Reklamacje 

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku jej udzielenia. 

2. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie. 

3. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 

4. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

5. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie: danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta. 

6. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt. 

7. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu: rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych. 

8. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji: z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji, z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych. 

9. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta. 

10. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta. 

11. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami. 

§10. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń 

1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE. 

2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1. 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl. 

§11. Odstąpienie od umowy 

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. 

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy Sprzedaży Towaru Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu. 

3. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. 

4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. 

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

§12. Przetwarzanie danych oraz plików cookies Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu. 

§13. Warunki licencyjne 

1.Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem niniejszych warunków. 

2. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep, kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące do obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych. 

3. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne. 

5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu. 

6. Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu. 

7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści: bezprawnych, mogących wprowadzić w błąd innych Klientów, naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich, powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści. 8. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu. 

§14. Obowiązywanie i zmiana regulaminu 

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu. 

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę. 

3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu. 

4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany. 

5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. 

6. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony. 

§15. Postanowienia końcowe 

1.Spory powstałe w związku z umową zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

2.Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie. 

3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi, korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami. 

4. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

5. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. O ile strony nie umówiły się inaczej w formie pisemnej za obopólną zgoda stron w zakres oferowanych prac, usług i pakietów nie wchodzą: prace graficzne, tłumaczenia, prace programistyczne w tym modyfikacja kodu. 

7. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego. 

8. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy. 

9. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie. 10. Monitoring Marki jest prowadzony przez Brand24 i Newspoint miedzy innymi w zakresie: *Best Solution*, Aneta Nowicka*, *Prestaguru*, oraz jej pochodnych i inne 

§16. Definicje użyte w regulaminie 

1. Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika. 

3. Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi. 

4. Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania. 

5. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową. 

6. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta. 

7. Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą. 

8. Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu. 

9. Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: strony 

10. Sprzedawca to Aneta Nowicka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aneta Nowicka "Best Solution", z siedzibą w Warszawie (01-355) przy ul. Oś. Przyjaźń 172 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 5221926106 oraz REGON 141683917, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 888 830 888 oraz przy użyciu adresu e-mail: 

11. Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny. 

12 .Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży. 

13. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Będąc Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy sprzedaży, zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Aneta Nowicka "Best Solution", Oś. Przyjaźń 172, 01-355 Warszawa, e-mail: , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres Aneta Nowicka "Best Solution", Oś. Przyjaźń 172, 01-355 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20,00 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że wszystkie usługi oferowane przez Sprzedawcę są umową mającą za przedmiot świadczenie – usługę nieprefabrykowaną, wykonaną według zamówienia konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przy sprzedaży na odległość informujemy, że usługa instalacji i konfiguracji sklepu Internetowego jest przygotowana według indywidualnej specyfikacji Klienta i jest traktowana jako „zamówienie specjalne” WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: Aneta Nowicka "Best Solution", Oś. Przyjaźń 172, 01-355 Warszawa Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*): Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): Imię i nazwisko konsumenta(-ów): Adres konsumenta(-ów): Podpis konsumenta(-ów): (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data: (*) Niepotrzebne skreślić. FORMULARZ REKLAMACYJNY (formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi) Adresat: Aneta Nowicka "Best Solution", Oś. Przyjaźń 172, 02-593 Warszawa Imię i nazwisko lub nazwa Klienta: Adres Klienta: Nr telefonu Klienta: Adres e-mail Klienta: Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję: adres pocztowy: adres e-mail: Reklamacja dotyczy: umowy sprzedaży z dnia __________ towaru: umowy o świadczenie innej usługi: inne: Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: Opis problemu: Żądanie reklamacji: usunięcie wady towaru lub usługi wymiana towaru na wolny od wad obniżenie ceny towaru odstąpienie od umowy Sprzedawca informuje, że: Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnej gwarancji. Podpis składającego: Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu